OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Zamawiający:

Komunalny Zakład Komunikacyjny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

15 – 101 Białystok   ul. Jurowiecka 46 A

NIP: 542 – 000 – 02 – 22 ; REGON: 050010347 ;

Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:

-      olej napędowy klasy B, D i F w ilości – 2 000 000 litrów,

Termin wykonania zamówienia:

1 rok

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ:

Forma elektroniczna: strona internetowa – www.kzk.pl

Forma pisemna: Pocztą po uprzednim przesłaniu zgłoszenia (faksem) wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury, odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego pokój 16

Koszt uzyskania SIWZ:

Za SIWZ w formie pisemnej zamawiający pobiera opłatę w wysokości 36,60 zł.

Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferentów warunków udziału w postępowaniu

1.     Oferent w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek wraz z ofertą złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

-        Posiadają własną stację zapewniającą możliwość tankowania oleju napędowego przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia,

-        Posiadają przynajmniej jedną stację paliw, która znajduje się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego a dojazd i powrót nie przekroczy 6 km.

-        Oferent musi zapewnić możliwość zakupu paliwa kartą płatniczą (flotową)

3.     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. :

-         Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1.000.000 PLN 

Wadium oraz zabezpieczenie:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Miejsce składania ofert:

Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.

15 - 101   Białystok    ul. Jurowiecka 46 A

Oferty należy składać w pokoju nr 8 (sekretariat)

Termin składania ofert:

Do dnia:

04.09.2018 r.

Do godziny:

1000

Miejsce otwarcia ofert:

Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.

15 - 101   Białystok    ul. Jurowiecka 46 A     w pokoju nr 13

Termin otwarcia ofert:

W dniu:

04.09.2018 r.

O godzinie:

1030

Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Informacji w sprawie postępowania udzielają:

Nazwisko:

Żukowski Janusz

Telefon:

0 85 675 – 45 – 42 wew. 125

Nazwisko:

Stanisław Karpowicz

Telefon:

0 85 675 – 45 – 42 wew. 110

Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu: 06.07.2018 r.

 

Pobierz:

SIWZ

Załączniki

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Pytania i odpowiedzi

Otwarcie ofert

Wybór dostawcy

 

 

 

 

 

 


 

 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013